”Licensiera Europa”

kl. av | Taggar: , , ,

är ett initiativ som jag tidigare nämnt här på bloggen. Det handlar om ett initiativ som lanserades i februari  2013 av de tre kommissionärerna Michel Barnier, Nellie Kroes och Androulla Vassiliou.

Förenklat kan det sägas handla om att se till så att upphovsrätten inte utgör något hinder för en gränsöverskridande digital användning av film, musik etc. Huvudspåret har varit att försöka hitta gångbara lösningar inom ramen för befintligt regelverk.

Arbetet har genomförts inom ramen för fyra parallella arbetsområden: Gränsöverskridande åtkomst och tjänsteportabilitet, användargenererat innehåll och licensiering för småskaliga användare av skyddat material, den audiovisuella sektorn och institutioner för kulturarv samt text- och datautvinning. Inom respektive område har undergrupper etablerats med deltagare från företag, kulturinstitutioner, organisationer och konsumenter, t.ex. representanter för rättighetshavare, licensieringsorgan, kommersiella och icke-kommersiella användare av skyddat innehåll samt internetanvändare.

En slutrapportering från de olika arbetsgrupperna i projektet ägde rum den 13 november, då också de tre kommissionärerna  Barnier, Kroes och Vassiliou deltog. Flera åtaganden har gjorts om bl.a. harmonisering av standarder och utarbetande av vägledningar. Inom två av områdena, användargenererat innehåll samt text- och datautvinning , hade man dock svårt att komma överens om vare sig problem eller resultat. Kommissionen har aviserat att man nu har för avsikt att övervaka att de åtaganden som gjorts ska följas.

I sina anföranden välkomnade kommissionärerna dialogernas praktiska ansats och de åtaganden som gjorts som ett positivt första steg. Samtidigt pekade de framåt och hänvisade till att arbetet med översynen av upphovsrätten nu måste fortsätta och inkludera även de områden där dialogerna inte gett något resultat. Kommissionen avser att under våren 2014 presentera vilka lagstiftningsåtgärder som kommer att vidtas inom ramen för översynen av upphovsrätten. Man kommer också i samband med detta arbete organisera en bred och öppen konsultation om dessa frågor.

För ytterligare information se http://ec.europa.eu/licences-for-europe-dialogue/.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *