Rådsmöte för kultur- och idrottsministrarna

kl. av | Taggar: , , , , , ,

Nästa vecka, den 25 november, är det dags för det italienska ordförandeskapet att kröna sitt ordförandeskap på detta område genom detta halvårs formella rådsmöte för kultur- och idrottsministrarna. På dagordningen finns huvudsakligen ett antal förslag till rådsslutsatser med olika inriktning.

På det audiovisuella området förväntas ministrarna anta slutsatser om europeisk audiovisuell politik i den digitala eran. Slutsatserna välkomnar en översyn av nuvarande europeisk reglering och kommissionen inbjuds att bl.a. se över hur jurisdiktionsreglerna baserade på ursprungslandsprincipen och uppdelningen mellan s.k. linjära och icke-linjära tjänster förhåller sig till den digitala eran.

På kulturområdet förväntas ministrarna anta slutsatser om något som benämnts ”delaktighetsbaserad styrning av kulturarvet”. Dessa handlar bl.a. om att inkludera relevanta intressenter i förvaltningen av kulturarvet och betonar kulturarvet som utvecklingsfaktor, såväl digital, social, ekonomisk och historisk. På ministrarnas dagordning finns också ett förslag till rådsslutsatser om en arbetsplan för kultur för perioden 2015-2018. Syftet med arbetsplanen är att hålla samman EU-samarbetet och ge en mer strategisk inriktning för arbetet. Rent praktiskt sker samarbetet inom ramen för den s.k. öppna samordningsmetoden inom vilken medlemstaterna kan etablera arbetsgrupper utifrån de prioriteringar som anges i arbetsplanen.

Kulturministrarna kommer vidare att diskutera frågan om den kulturella och kreativa sektorns bidrag till Europa 2020-strategins mål. Därutöver kommer, som vid det senaste rådsmötet för kulturministrarna, frågan om handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA (s.k. TTIP) upp som en övrig fråga. Det handlar om information från kommissionen på begäran av vissa medlemsstater som uttryckt oro för att det undantag som gjorts för audivisuella tjänster är otillräckligt för att säkerställa ett fullständigt manöverutrymme för medlemsstaternas framtida kultur- och audiovisuella politik.

På idrottsområdet förväntas ministrarna fatta beslut om rådsslutsatser om idrott som drivkraft för innovation och tillväxt. Slutsatserna lyfter på olika sätt fram idrottens potential för ekonomisk tillväxt och innovation och medlemsstaterna uppmanas underlätta och främja denna potential ytterligare. Idrottsministrarna kommer även att diskutera frågan om idrott och fysisk aktivitet bland unga.

2 responses to “Rådsmöte för kultur- och idrottsministrarna

  1. Detta är utomordentligt bra. Här är då stora chanser för de som idag är sysselsatta med digitalt bevarande av kulturskatter, men som tyvär inte har den kontanta kapaciteten att anställa personal på nystartsbasis utan kanske blir tvungna att lägga ned verksamheten efter nyår då det tydligen blir frågan om den starkt kritiserade FAS3 och dess efterföjare skall fasas ut och ersättas av extratjänster återåt flextjänster. vad är då tänkt för framtidsperspektiv i detta fall?

    1. Hej,

      och tack för din fråga! Detta rör sig om s.k. rådsslutsatser med icke-bindande uppmaningar till medlemsstaterna och kommissionen. Slutsatserna i sig innebär ingen ytterligare finansiering på dessa områden men medlemsstaterna uppmanas bl.a. att då det är lämpligt och relevant utnyttja såväl EU-fonder, t.ex. strukturfonderna, och nationell finansiering för dessa ändamål.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *