Det italienska EU-ordförandeskapets prioriteringar

kl. av | Taggar: , , , , , , , , ,

Augusti lider mot sitt slut och i och med det också EU-semestern. I helgen kör arbetet igång igen på allvar för det italienska ordförandeskapet då EU:s stats- och regeringschefer ska bestämma sig för vilka som ska efterträda Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy samt EU:s ”utrikesminister” Catherine Ashton. I nästa vecka börjar sedan arbetet på allvar inom rådet i och med att alla rådsarbetsgrupper återupptar det arbete som ”smygstartade” i juli.

Det italienska ordförandeskapet har ett antal mer övergripande mål för sitt EU-arbete. Bland dessa märks ett fokus på behovet av reformer och innovation. Ett sätt man vill driva detta på är genom en ”nystart” av EU:s s.k. tillväxtstrategi Europa 2020. Denna målsättning kan också sägas genomsyra arbetet på de politikområden som jag bevakar, nämligen kultur, audiovisuella frågor och idrott.

Ordförandeskapet har för avsikt att ta fram en ny arbetsplan för kulturområdet och att tydliggöra kulturens, inte minst de kulturella och kreativa näringarnas, roll i Europa 2020-strategin. Man kommer också, precis som det tidigare grekiska ordförandeskapet, att fortsätta arbeta med kulturarvet och dess bidrag till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling, och inte minst kopplingen mellan kulturarv och turism. På idrottsområdet blir fokus på idrottens ekonomiska betydelse samt idrott och hälsa.

Vad kommer då konkret ut av dessa ambitioner?

Kommissionen presenterade under sommaren ettmeddelande om kulturarv som det italienska ordförandeskapet hoppas hinna hantera under hösten, eventuellt genom rådsslutsatser. Även rådets nya arbetsplan kommer sannolikt att antas som rådsslutsatser.

På det audiovisuella området presenterade kommissionen före sommaren ett meddelande om film i den digitala eran. Kommission förväntas också så smått sätta igång ett s.k. Refit-arbete avseende det audiovisuella regelverket – särskilt det s.k. AV-direktivet. Refit-arbetet innebär att kommissionen ska pröva om direktivet i sin nuvarande form uppfyller sitt syfte eller om det behövs förslag till förändringar. Sannolikt kommer detta arbete att pågå under hela 2015. Kommissionen förväntas vidare under hösten presentera en sammanfattning av de konsultationssvar som inkom i samband med det offentliga samråd som skedde i början av året rörande kommissionens grönbok ”Förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld”.

Det italienska ordförandeskapet har för avsikt att ta ett brett grepp genom att föreslå rådsslutsatser rörande europeisk audiovisuell politik i den digitala eran, där ovan nämnda filmmeddelande utgör en del. Tanken är att rådet ska ge politisk vägledning för det fortsatta arbetet med bl.a. översynen av det audiovisuella regelverket. En viktig utgångspunkt för rådsslutsatserna är den nyvalde kommissionsordförande Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer ”En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring”. En av målsättningarna som Juncker sätter upp är en sammankopplad digital inre marknad, som förutom att det naturligtvis rör telekomregelverk, upphovsrättsliga regler och e-handelsregler också omfattar det audiovisuella regelverket och det innehåll som vi förväntas konsumera genom den digitala infrastrukturen, det vill säga bl.a. musik, film och idrottsevenemang.

På idrottsområdet har det italienska ordförandeskapet, i linje med den övergripande målsättningen om reformer och innovation, föreslagit rådsslutsatser om idrott som en drivande faktor för innovation och ekonomisk tillväxt. Ordförandeskapet planerar också att lyfta frågan om främjandet av hälsofrämjande fysiska aktivitet i och utanför skolan. Därutöver förväntas kommissionen komma med förslag om hur EU ska hantera en eventuell ratificering av europarådets konvention mot uppgjorda matcher

Det ser med andra ord ut att bli en ganska händelserik EU-höst inom områdena kultur, audiovisuella frågor och idrott.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.