Informellt kulturministermöte i Turin

kl. av | Taggar: , , , , ,

Pampig inramning till kulturministrarnas möte i TurinPampig inramning till kulturministrarnas möte i Turin

EU:s kulturministrar träffades den 24 september i Turin på ett s.k. informellt kulturministermöte. Vad är då ett informellt ministermöte och hur skiljer det sig från vanliga rådsmöten som sker i Bryssel? Kort kan man säga att informella ministermöten sker på initiativ av sittande ordförandeland, i detta fall Italien, och syftar oftast till att ge ministrarna tillfälle till, som rubriken antyder, att träffas under lite mer informella former utan att några beslut fattas eller slutsatser dras av diskussionen. I bästa fall kan ordförandelandet sedan föda in diskussionen i den mer formella mötesprocess som äger rum i Bryssel och som för kulturministrarnas del vanligtvis avrundas varje halvår i form av ett rådsmöte inom rådskonstellationen EYCS (Education, Youth, Culture and Sport). I ärlighetens namn ska sägas att de informella diskussionerna nog huvudsakligen sker under middagar och fikapauser. Själva ministerdebatterna skiljer sig inte nämnvärt från de debatter som äger rum på de mer formella rådsmötena.

Vad diskuterades då på mötet?

Det italienska ordförandeskapet hade inför mötet presenterat ett brett diskussionspapper med visst fokus på kulturens roll i Europa 2020-strategin samt kulturarvets roll – inte minst i förhållande till turismsektorn. Andra frågor som berördes var s.k. ” mainstreaming of culture”, upphovsrätt, det s.k. kulturella undantaget, regelverket på det audiovisuella området och dess betydelse för utvecklingen av den digital inre marknad, moms på e-böcker, finansiering etc.

Sammanfattningsvis kan sägas att ministrarna uttryckte ett brett stöd för att kulturen bör få en tydligare roll i Europa 2020-strategin. Det fanns dock en del nyanser i inläggen där några MS menade att detta förvisso var viktigt men att kulturens särart, inte minst dess egenvärde, också måste komma till uttryck. Kulturen kan inte mätas kvantitativt som vilken vara/tjänst som helst.

Kulturen och kulturarvets roll för turismnäringen är en prioriterad fråga för Italiens ordförandeskap. Denna koppling välkomnades också av många medlemsstater som också underströk kulturarvets betydelse för den kulturella och kreativa sektorn och för social sammanhållning. Det italienska ordförandeskapet avser organisera en ministerkonferens i Neapel den 30-31 oktober med fokus just på kopplingen mellan kultur/kulturarv och turism.

När det gäller frågan om upphovsrätt betonade många medlemsstater behovet av att finna lösningar som underlättar utvecklandet av en digital inre marknad och tillgängligheten till kultur och kulturarv, samtidigt som upphovsrättshavarnas villkor inte försämras.

Ett antal medlemsstater underströk också betydelsen av det s.k. kulturella undantaget i de fall då EU förhandlar handelsavtal med andra länder/regioner – inte minst när det gäller de nu pågående förhandlingarna med USA (TTIP). Några medlemsstater tog upp frågan om moms på e-böcker (och press) och efterlyste en revidering av EU:s momsregelverk i denna del så att samma moms ska gälla för bl.a. e-böcker och fysiska böcker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.