Nederländska EU-prioriteringar under sitt ordförandeskap våren 2016

kl. av | Taggar: , , , , , , , , , ,

Nederländernas övergripande ordförandeskapsprioriteringar tar sin utgångspunkt i Junckers strategiska agenda samt kommissionens arbetsprogram för 2016(se tidigare blogginlägg   (https://blogg.kulturdep.se/kulturradsbloggen/kommissionens-arbetsprogram-for-2016/ ).Man vill med detta ordförandeskap förbättra och förstärka EU:s funktionssätt, snarare än att komma med nya initiativ. Utgångspunkterna ska vara en union som fokuserar på det som är viktigt, bidrar till innovation och skapar arbetstillfällen och fokuserar på relationen mellan EU och dess medborgare. Nationellt där det är möjligt, europeiskt där det behövs, är ledord. Utifrån detta har Nederländerna utformat sina fyra prioriteringar:

1. Europa som innovatör och skapare av arbetstillfällen,

2. Ett integrerat förhållningssätt till migration och internationell säkerhet,

3. Hållbara europeiska finanser samt en robust Eurozon,

4. En framåtblickande klimat- och energipolitik.

På kulturområdet avser Nederländerna att fokusera på digitalisering av kulturarvet. Internetportalen Europeana framhålls som viktig i detta avseende och man avser att föreslå rådsslutsatser på detta tema. På det audiovisuella området kommer man att lägga tyngdpunkten på spridning/rörlighet för audiovisuella verk inom ramen för den digitala inre marknaden och därtill hörande förväntade förändringsförslag rörande upphovsrätt och AV-direktivet. Huruvida ett förslag till reviderat AV-direktiv hinner komma redan under Nederländernas ordförandeskap är dock högst osäkert. Planen är att denna fråga också ska utgöra debattämne för ministrarna på rådsmötet den 31 maj nästa år.

På idrottsområdet kommer Nederländerna att särskilt fokusera på frågor som rör idrottens integritet. Bland dem ingår bland annat uppgjorda matcher, dopingfrågor och korruption. Goda styrningsformer(s.k. ”Good governance”) framhålls som viktigt att arbete vidare med för att få till stånd ett ändrat beteende, inte minst bland internationella idrottsorganisationer. Man kommer även att lägga ett särskilt fokus på stora sportevenemang och vad man kan dra för erfarenheter från dessa. I denna fråga planerar det inkommande ordförandeskapet att föreslå rådsslutsatser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.