Rådsmöte för EU:s kultur- och idrottsministrar

kl. av | Taggar: , , , , , , ,

Nästa vecka, den 24 november, är det dags för Luxemburgs ordförandeskap att runda av sitt ordförandeskap på detta område genom ett rådsmöte för kultur- och idrottsministrarna. På dagordningen finns huvudsakligen ett antal förslag till rådsslutsatser med olika inriktning samt ett par policydebatter. Då det är första gången som ministrarna möts efter de fruktansvärda Parisdåden torde även denna fråga kommenteras av många ministrar.

Den rådsformation (EYCS) som hanterar kultur-, audiovisuella frågor och idrottsfrågor omfattar även ungdoms- och utbildningsfrågorna. Ordförandeskapet har inför detta rådsmöte aviserat att man vill att samtliga politikområden inom detta råd ska diskutera frågor med viss koppling till migrations- och flyktingkrisen. Det innebär att kulturministrarna kommer att diskutera vad EU och medlemsstaterna kan göra för att motverka för­störelse av kulturarv samt illegal handel med kulturarvsföremål, och om man så önskar också sätta denna problematik i relation till flyktingkrisen. Man förväntas även anta rådsslutsatser om kulturens roll i EU:s yttre förbindelser med fokus på utvecklingssamarbetet. Slutsatserna syftar till att utveckla och tydliggöra grundläggande principer och metoder för att utveckla kulturens roll i detta sammanhang. Kopplat till flyktingfrågan förväntas ministrarna även anta rådsslutsatser om hur den interkulturella dialogen kan främjas(inom ramen för den öppna samordningsmetoden) med särskilt fokus på utländska befolkningsgruppers, i synnerhet flyktingars, integration i samhället genom konst och kultur. Målet är att främja ett integrerat samhälle som grundas på kulturell mångfald.

På det audiovisuella området kommer ministrarna att få en lägesrapport från kommissionen om hur arbetet med översynen av det s.k. AV-direktivet fortskrider.

På idrottsområdet förväntas ministrarna anta rådsslutsatser om främjandet av fysisk aktivitet och idrott för barn. Ordförandeskapet har strävat efter ett särskilt fokus på små barn(0-6 år), och medlemsstaterna, kommissionen och idrottsrörelsen uppmanas till ett brett spektrum av insatser. Vidare kommer ministrarna att anta rådsslutsatser om EU:s samordning inför möten i WADA (World Anti-Doping Agency). Det handlar främst om att bekräfta vad som redan gäller med några ändringar i syfte att förstärka samordningen. Som nämnts ovan kommer även idrottsministrarna att diskutera migrations/flyktingfrågan och hur idrotten kan bidra till integration av utsatta unga, däribland unga migranter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *