Smått och gott från Bryssel

kl. av | Taggar: , , , , ,

Gästbloggare: Rikard Sandart, departementssekreterare vid Kulturdepartementet på korttidstjänstgöring vid svenska EU-representationen i Bryssel.

Under två veckor i april har jag gjort korttidstjänstgöring vid svenska EU-representationen i Bryssel, en möjlighet som erbjuds anställda inom Regeringskansliet. Syftet med programmet är bl.a. att deltagaren ska få följa sitt departements frågor ur ett EU-perspektiv och öka kunskapen om hur arbetet bedrivs såväl vid representationen som i kontakt med EU-institutionerna. Under tjänstgöringsperioden har det även funnits möjlighet att delta vid seminarier och konferenser som genomförts med relevans för departementets verksamhet. Nedan följer en kortare betraktelse och redogörelse utifrån ett par av dessa.

I måndags öppnade åter tunnelbanestationen Maelbeek som varit stängd sedan terrorattacken i Bryssel den 22 mars. En viss vaksamhet mot andra och mot omgivningen kan anas hos passagerare på perrongerna och i tunnelbanevagnarna. Det upplevs även som förhållandevis glest mellan turisterna vid stadens större sevärdheter. Så lär det väl inte förbli, vardag och rutin återvänder när tillräcklig tid förflutit. Än så länge påminns man dock emellanåt av den något spända stämningen, inte minst när man stöter på de beväpnade soldater som finns utplacerade vid vissa platser och byggnader.

I samband med en paneldebatt måndagen den 18 april presenterades kommunikationsbyrån Edelmans årliga förtroendebarometer. Studien omfattar 28 länder och har undersökt huruvida befolkningen i dessa länder känner förtroende för de fyra samhällsinstitutionerna stat, näringsliv, NGO:er respektive media. Genom en uppdelning av respondenterna i grupperna ”Informed Public” respektive ”Mass Population” framträdde ett förtroendegap där den föregående gruppen i genomsnitt känner större förtroende för dessa samhällsinstitutioner än den senare gruppen gör. Vid paneldebatten konstaterades att förtroendet utgår från deltagarnas förväntan på framtida agerande men samtidigt framgår att förtroende är en färskvara, bl.a. noteras att bilindustrin står för det största tappet inom näringslivssektorn jämfört med föregående års studie vilket troligen kan spåras i avslöjanden om fusk vid utsläppsmätningar. Förtroendegap mellan samhällsgrupper kan få stora konsekvenser, inte minst en ökad mottaglighet för budskap som spelar på människors rädsla. Politisk belöning kommer ofta från förslag som erbjuder lösningar på kort sikt varför förslag med mer långsiktiga perspektiv riskerar att hamna i skymundan.

I nära anslutning till detta – den 19 och 20 april – genomfördes ”European Culture Forum” i Bryssel, ett evenemang som Europeiska kommissionen organiserar vartannat år i syfte att öka synligheten för europeiskt kultursamarbete, föra samman kultursektorns aktörer samt skapa debatt om kulturpolicy och initiativ inom EU. Konferensen skulle ursprungligen ha genomförts i november 2015 men ställdes in på grund av den förhöjda hotnivån som följde på terrorattackerna i Paris.

Konferensen samlade deltagare från hela Europa, verksamma inom såväl politik och förvaltning som utövande konstnärer, debattörer och kulturskapare. Flera talare betonade att kultur och våra grundvärderingar är viktiga aspekter i ljuset av pågående utmaningar som Europa och världen står inför. Bland annat diskuterades om kultur kan bidra till att överbrygga fragmentering i samhället, om kultur kan bidra till förbättrad ekonomisk tillväxt samt om kultur kan förbättra EU:s ställning i världen.

Bland de mer uppmärksammade inslagen, åtminstone ur ett policyperspektiv, var två förslag till EU-insatser på eller angränsande kulturens område. Tibor Navracsics, kommissionär för utbildning, kultur, ungdom och sport, meddelade att kommissionen kommer att lämna förslag om ett europeiskt år för kulturarv 2018 för att skapa förutsättningar för att belysa kulturarvsfrågor och sprida kunskap om Europas kulturarv. Federica Mogherini, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt vice ordförande i kommissionen, meddelade att kommissionen även avser att presentera en strategi för kulturens roll i EU:s externa relationer och betonade att kulturdiplomati ska finnas i kärnan av EU:s utrikespolitik.

Hur dessa förslag utformas har ännu inte presenterats i detalj men det är troligt att ytterligare information framkommer under de närmaste månaderna eller åtminstone innan årets slut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.