Upphovsrätten först ut inom ramen för den digitala inre marknaden

kl. av | Taggar: , , , ,

Så har då kommissionens första förslag kommit inom ramen för den digitala inre marknaden(DSM). Upphovsrättsfrågorna ligger först i pipeline och förutom ett meddelande om ett modernt och mer europeiskt upphovsrättsligt ramverk föreslås även en förordning om flyttbarhet över gränserna för innehållstjänster online( http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_en.htm).

Efter de relativt kraftiga protester som kom från Europas audiovisuella sektor då kommissionen tidigare i processen föreslog att s.k. geoblocking av film- och tv-program skulle tas bort(se tidigare blogginlägg: https://blogg.kulturdep.se/kulturradsbloggen/lobbying-om-s-k-geoblocking/ ), har kommissionen nu i detta meddelande nyanserat idéerna och talar nu om att genom en översyn av Satellit- och kabeldirektivet öka den gränsöverskridande distributionen av tv- och radioprogram, samtidigt som man stödjer rättighetsinnehavare och distributörer att komma överens om licenser som även möjliggör gränsöverskridande tillgång. Därutöver föreslår kommissionen en rad andra åtgärder – bl.a. inom ramen för programmet Kreativa Europa. Det kan t.ex. handla om åtgärder för att öka utbudet av europeiska verk på den inre marknaden och att stödja utvecklandet av sökverktyg online för konsumenter.

Kommissionen konstaterar vidare att när det gäller just undantag från upphovsrättsreglerna är fragmenteringen särskilt stor bland medlemsstaterna. Kommissionens ambition inom detta område är att öka harmoniseringsgraden vad gäller undantag för t.ex. forsknings- och utbildningsändamål. Kommissionen avser även se över avgiftssystemen i medlemsstaterna(i Sverige privatkopieringsersättningen) så att dessa inte strider mot den inre marknaden.

Andra frågor som berörs är att kommissionen avser se över de stora online-plattformarnas roll och huruvida värdet som dessa plattformar genererar blir rättvist fördelat till upphovsrättsinnehavarna. Det gäller såväl regleringsmässiga (t.ex. vad ska anses utgöra ”kommunikation till allmänheten” när man talar om online-verksamhet) som marknadsmässiga avväganden(det relativa marknadsinflytandet).

Att döma av de första reaktionerna från berörda intresseorganisationer är tonfallet nu något lägre än tidigare och man välkomnar att kommissionen inte explicit ifrågasätter möjligheten att tillämpa territoriell licensförsäljning och att kommissionen dessutom tillstår att nuvarande system innehåller tillräcklig flexibilitet för att kunna anpassas till olika marknader och affärsmodeller.

Det återstår att se hur detta mer konkret kommer att ta sig uttryck under nästa år. I detta sammanhang blir det naturligtvis intressant att se vad översynen av Satellit- och kabeldirektivet leder till och vilka konsekvenser eventuella ändringsförslag kan få för berörda aktörer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *