WOODLIFE SWEDEN in Turkey

kl. av | Taggar: , , , , , , , , , , ,

Under de senaste fyra åren har Svenska Institutet och Sveriges generalkonsulat i Istanbul utvecklat en serie projekt i Turkiet under namnet Equal Spaces. Projekten handlar om bland annat smart design, hållbarhet, inkluderande stadsplanering, collaborativa processer och jämställdhet. Ett av de fokusområden som vi har satsat på är hållbar design och arkitektur och då speciellt träarkitektur.

Både Turkiet och Sverige delar starka historiska traditioner kring användningen av trä i byggmetoder, traditioner som båda länderna delvis tappade bort under moderniseringsprocesserna under förra århundraden men som idag återaktualiserats och vitaliserats tack vare tekniska framsteg, ett växande fokus på miljöfrågor och behovet mera hållbara lösningar inom byggsektorn. Något som även är en angelägen fråga i Turkiet idag.

För två år sedan började vi diskutera med våra turkiska samarbetspartners kring möjligheten att sammanföra turkiska och svenska representanter från träindustrin, inte bara arkitekter och designers, utan även beslutsfattare, stadsplanerare, ingenjörer, tillverkare, akademiker och studenter för djupare kontaktskapande och kunskapsutbyte.

Som ett svar på detta utvecklades projektet WOODLIFE SWEDEN in Turkey som bestod av flera utställningar tillsammans med sidoevenemang och en ambitiös digital 3-dagars symposium. Utställningarna bygger på Svenska Institutets utställning Woodlife Sweden och visas i flera städer i Turkiet. Syftet med hela satsningen är att inspirera och uppmuntra kunskapsutbyten och partnerskap mellan Sverige och Turkiet. Se gärna projektets hemsida:  https://thecircle-o.com/en/woodlife  

Vi har bjudit in Tove Dumon Wallsten från Sveriges Arkitekter, som var samordnare för den svenska delen av symposiet att här reflektera över projektet.

Förutom Svenska Institutet och Sveriges Arkitekter samarbetade vi med ambassaden i Ankara och våra turkiska samarbetspartners: The Circle Research and Production Platform, Avci Architects, In-Between design plattform i Istanbul, NOBUS i Izmir och Ankara Aks i Ankara.

Woodlife Sweden in Turkey har varit ett fascinerande projekt på många sätt – och har växt fram i ett allt tätare samarbete mellan generalkonsulatet i Istanbul och ambassaden i Ankara med Svenska Institutet och Sveriges Arkitekter, samt Svenskt Trä och lokala aktörer i Turkiet. Utställningen Woodlife Sweden är en uppföljning på en mindre sådan, Woodland Sweden, som visades i Turkiet 2018 och som då blev startpunkten till ett nätverk kring träbyggande mellan de två länderna.

År 2021 avslutas en mångårig satsning i Turkiet ledd av SI, Equal Spaces, och Sis nya toolkit om hållbart byggande, Woodlife Sweden – som visar ett 40-tal arkitektur och design-projekt i olika skalor, med trä i fokus, blir ett av de större projekten som både avslutar denna cykel, men som också sår frön inför en möjlig fortsättning.

Woodlife Sweden utställningen på Gazhane, Istanbul
Woodlife Sweden utställningen på Gazhane, Istanbul
Från invigning av utställningen på Gazhane, Istanbul av generalkonsuln Peter Ericson

Utställningen Woodlife Sweden är producerad av SI / Svenska institutet och Sveriges arkitekter, i samarbete med Svenskt trä, Träpriset och Skogsindustrierna, och Sveriges Arkitekter bjöds tidigt in till projektet i Turkiet för att samarbeta kring ett symposie – en möjlig mötesplats för kunskapsutbyte och inspiration kring träbyggande, de två länderna emellan i form av seminarier och studiebesök.

Tillsammans med The Circle – ett arkitekturcentrum i Istanbul, och AnkaraAks ett arkitektnätverk i Ankara, planerades ett stort seminarie i november, samtidigt med en dubbel, simultan, utställning i Istanbul och Ankara, under oktober – december. Länge hoppades alla involverade att symposiet skulle kunna hållas på plats i Istanbul med internationella gäster, men med rådande covid-läge beslöts det att det skulle genomföras digitalt. Tråkigt till en början, men allt går att vända till en fördel – då symposiet blev digitalt fanns det plötsligt möjlighet att bjuda in många internationella och svenska arkitekter och personer kopplade till träbyggande, utan en enorm resebudget. Och på den Turkiska sidan fick personer som varit svåra att nå för ett fysiskt event möjlighet att medverka digitalt från olika delar av landet.

Resultatet blev ett tre dagars digitalt event, 9-11/11, med 12 seminarier, 45 talare från Sverige, Turkiet och andra länder, alla med ett stort engagemang kring träbyggande.

Totem för Woodlife Sweden in Turkey, designad av Cenk Dereli och placerad framför Generalkonsulatet i Istanbul

De tre dagarnas tematik byggdes upp längs en röd tråd som löpte från ”the past” (dåtid) till ”the future” (framtid), via ”the present”, med presentationer och case-studies av samtida projekt och frågeställningar. Varje seminarie innehöll såväl projektpresentationer, som fördjupade moderatorledda diskussioner och de flesta även ett mer informellt påföljande samtal i friare ”break-out-sessions” för intresserade åhörare. Såväl format som kunskapsutbyte blev mycket uppskattat av alla deltagare och det känns självklart att dialogen kring träbyggande kommer att kunna fortsätta i många olika konstellationer, framåt!

Sveriges arkitekter är en fack- och branschorganisation för alla arkitekter i Sverige, med uppdrag att verka för att tydliggöra arkitekternas och arkitekturens roll i samhället, och visa på att god arkitektur gör skillnad. För samtliga 14 000 medlemmar – som inkluderar såväl hus-, inrednings- och landskapsarkitekter samt fysiska planerare – är hållbarhet och hur arkitekter kan bidra till omställningen till en ekologiskt hållbar byggd miljö en självklar fokuspunkt. En del i arbetet med detta är utställningar och samtal – och Woodlife Sweden är en av de plattformar som tagits fram för att inspirera, visa på exempel och informera, främst i internationella sammanhang. Den byggda miljön står för en stor del av världens koldioxidutsläpp. Trä är ett viktigt förnybart material, och användningen av det, i stället för icke-förnybara resurser är en viktig del i att nå de globala målen för hållbar utveckling som beslutades i det världsomspännande Parisavtalet 2015.

Alla 17 hållbarhetsmål är viktiga – och utställningen Woodlife Sweden lyfter ett flertal av dem – men kanske främst mål 17: att verka för samarbete och globala partnerskap. Utställningens främsta uppgift är att verka som katalysator för samtal och samarbeten, med fokus på hållbart byggande, och satsningen i Turkiet har visat med tydlighet att den fungerar just så!

Symposiet gav möjlighet att testa lika former för digitala möten och att knyta band innan nätverkande förhoppningsvis kan ske fysiskt och på plats i både Turkiet och Sverige framöver.

När man bygger i trä bygger man av skog – och några av samtalen blev särskilt intressanta, då de bland annat tog upp den oro som kan finnas kring just skogen och träet som material. Vi kallade temat för dem  ”psychological barriers” och ville i dem ge en chans att lyfta frågor som ofta hörs i samband med träbyggande – ”räcker skogen till?”, ”brinner trähus?” och ”håller de för hårt klimat och jordbävningar?”, ”Skogsbränder – vad händer med klimatet?”, …

Många av oss har en relation till skogen – vi har växt upp nära en skog, promenerat i skogen, lekt i den. Både i Sverige och Turkiet finns en fysisk relation till skogen, som plats och som idévärld. Skogen har också en mytologisk kraft – många berättelser, sagor och sägner har skogen som landskap, många konstverk skildrar skogen. Med den närheten kan också en rädsla för att förlora skogen växa fram då det talas mycket om att bygga i trä – man kan bli orolig att skogen ska ”ta slut”. Samtalen om de psykologiska hindren blev en möjlighet att få lyfta dessa frågor, få svar och att resonera kring begrepp som oroar.

Andra samtal lever kvar i tanken som en slags trä-vitaminpiller – då de networksessions, som skulle varit ett rum för frågor, blev så inspirerande som mötesplats för deltagande talare att det blev som spontana, fördjupande presentationer i dialog experter emellan och en fantastisk källa till ytterligare kunskap om hållbart byggande.

Invigning av utställningen på CerModern, Ankara av ambassadören Staffan Herrström
Woodlife Sweden utställningen på CerModern, Ankara

Man kan förvänta sig att alla, efter tre dagars seminarier, skulle kunna vara trötta och mätta på samtal – men känslan var tvärtom! Alla ville fortsätta, planera in nya möten och uppföljningar och det digitala rummet vibrerade av energi och vilja till nytt och mer, tillsammans. Återigen: mål 17 i praktiken!

Under projektet har många nya band knutits såväl nationellt på plats, som internationellt, mellan talare, organisationer och institutioner, och alla deltagare har inspirerats av möjligheten i att bygga en bättre framtid, redan idag. Vi ser redan nu fram emot att få vårda de många kontakter som möjliggjorts under samarbetsprojektet och hoppas snart kunna knyta nya band – förhoppningsvis även på plats i Istanbul, Ankara och andra städer!

Tove Dumon Wallsten, Sveriges Arkitekter  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.